Tuesday, 11 December 2018

Lịch công tác tuần thứ 50.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 11/12/2018

Mủ nước

242

đồng/TSC

Mủ tạp

232

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 88 guests and 11 members
STATICTIS 1434656
SVRL, SVR3L, SVR5
Monday, 18 January 2016 00:00

SVRL-SVR3L-SVR5

 

PROPERTY

MEAN TEST RESULT

TEST METHOD

VIETNAMESE STANDARD 3769:2004

CÓ SỬA ĐỔI

SVRL

SVR3L

SVR5

SVRL

SVR3L

SVR5

Dirt (retained on 45 micron aperture) % Wt

0.012

0.014

0.023

TCVN 6089:2004

0.02 max

0.03 max

0.05 max

Volatile matter % Wt

0.24

0.24

0.24

TCVN 6088:2010

0.80 max

0.80 max

0.80 max

Ash % Wt

0.210

0.230

0.250

TCVN 6087:2010

0.4 max

0.5 max

0.60

max

Nitrogen % Wt

0.40

0.40

0.40

TCVN 6091:2004

0.60 max

0.60 max

0.60 max

Initial Wallace Plasticity (Po) range

40

40

38

TCVN 8493:2010

35 min

35

min

30

min

PRI (P30/Po) x 100

85

85

83

TCVN 8494:2010

60 60 min 60 min

Lovibond COLOR

3.5 - 4

3.5 - 4.5

5.0

TCVN 6093:2004

4max 6 max  

Individual Value Range

1 1    TCVN 6090:2010 / 2 max  

Mooney Viscosity ML (1'+4') 100C

        R  R  
 

Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites