Wednesday, 24 July 2019

Lịch công tác Tuần 27

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 24/07/2019

Mủ nước

263

đồng/TSC

Mủ tạp

253

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 189 guests and 77 members
STATICTIS 1575394
SVR10, SVR20
Monday, 18 January 2016 00:00

SVR10-SVR20

 

PROPERTY

MEAN TEST RESULT

TEST METHOD

VIETNAMESE STANDARD 3769:2004

CÓ SỬA ĐỔI

SVR 10

SVR 20

SVR 10

SVR 20

Dirt (retained on 45 micron aperture) % Wt

0.032

0.034

TCVN 6089:2004

0.08 max

0.16 max

Volatile matter % Wt

0.34

0.34

TCVN 6088:2010

0.80 max

0.80 max

Ash % Wt

0.445

0.457

TCVN 6087:2010

0.60 max

0.80 max

Nitrogen % Wt

0.38

0.35

TCVN 6091:2004

0.60 max

0.60 max

Initial Wallace Plasticity (Po) range

39 38

TCVN 8493:2010

30 min

30 min

PRI (P30/Po) x 100

66

62

TCVN 8494-1:2010

50 min

40 min

 

Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites